رمانی که تخم مرغ به زیر آب برود و به صورت افقی باشد، نشانه سالم بودن و تارگی آن است. اگر تخم مرغ به زیر آب برود ولی به صورت مایل و یا عمودی باشد، نشانه آن است که ۱-۳ هفته از تازگی آن گذشته است، و اگر روی آب قرار گیرد به این معنا که بسیار کهنه و ممکن است فاسد باشد.