هر روز ١ سیب= زندگی بدون دکتر

مصرف سبزیجات سبز= زندگی بدون سرطان