سابقه خانوادگی ---> عدم فعالیت ورزشی ---> مصرف غذای نامناسب= چاقی