٣٠ دقیقه فعالیت بدنی روزانه ، ریسک شیوع دیابت نوع  ٢ را ٤٠٪ در شما کاهش می دهد.