70% مردمی که ورزش رو شروع میکنند، رها میکنند. بجز شما.😍