دکترها در آینده ای نه چندان دور، درمان بشر را در قالب مواد شیمیایی و دارو قرار نمیدهد، بلکه مراقبت و پیشگیری بیماری ها از طریق تغذیه امکان میباید.🍎🍏