☕️ صبحانه بخورید، بیشتر فعالیت کنید


یک بررسی جدید که در ژورنال تغذیه بالینی آمریکا منتشر شده است، نشان داده است که خوردن صبحانه می‌تواند با تشدید فعالیت جسمی به افراد چاق کمک کند تا سلامتشان را بهبود بخشند.


✅ پژوهشگران معتقدند با توجه به اینکه میزان‌های فزاینده فعالیت جسمی شیوه‌ای کلیدی برای بهبود سلامت است، یافته‌های آنها می‌تواند برای افزایش میزان‌های ورزش در افراد بی‌حرکت اهمیت داشته باشد.