🍶شیر

⏰بهترین زمان مصرف: شب

⚜شیر گرم باعث احساس آرامش بدن شما میشود و کمک میکند خواب خوبی در شب داشته باشید.

⏰بدترین زمان مصرف: صبح

⚜سبب کاهش فعالیت های بدنی میشود، شیر میتواند معده را سنگین کند.