نمونه ای از غذاها با چربی ترانس (چربی اشباع شده که مصرف آن باعث بیماری های قلبی عروقی نیر خواهد شد.) 🍟🍩🍔🍘🍣