🍏🍎مصرف یک سیب در روز، کمک به پیشگیری سرطان پانکراتیت، کبد، کولون و سینه میکند.