برای دیابت نوع دوم - این معجون را امتحان کنید و نتیجه را در کامنت بنویسید ...

انتهای بامیه ها را جدا کنید و آنها را در ظرف پر از آب قرار دهید ، اجازه دهید یک شب تا صبح بمانند ، و سپس بامیه ها را از آب جدا کنید و آب آن را بخورید ...

نتیجه شگفت انگیز هست ...

گزارش ها نشان می دهد که میزان گلوکز خون را از 300 به 150 ، یعنی نصف ... و از 195 به 94 رسانده است ....

همینطور آب بامیه نقش مهمی در انسولین دارد ...

آب باید سرد باشد !!