🔸میدونستین؟ 

برگ زردآلو

منبع بسیار خوبی از پتانسیم و منیزیوم هستند، دو مینرالی که استحکام، انرژی و استقامت را به بدن میبخشد. 🍑